Lokālplānojuma publiskā apspriešana: Jaundārzu iela 6A, Alūksne

SIA “Ģeo Eko Risinājumi” ir sagatavojusi lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Jaundārzu ielā 6A, Alūksnē.

Lokālplānojuma publiskā apspriešana notiek  no 15.janvāra līdz 11.februārim (ieskaitot). Publiskās apspriešanas sanāksme paredzēta 22.janvārī pulksten 17.00 pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 1. stāva zālē.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma projektu var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Lokālplānojumi, Latvijas vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana vai klātienē Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, pašvaldības darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 4. februārim (ieskaitot) var iesniegt Alūksnes novada pašvaldībā, sūtot uz e-pasta adresi dome@aluksne.lv vai klātienē Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, vai portālā geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, ielogojoties ar portāla Latvija.lv kontu.”

Vairāk

Paziņojums par IVN Ziņojuma precizētās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

1. Paredzētā darbība – smilts un grants ieguve perspektīvajā smilts un smilts-grants atradnē “Jaunjurģeļi”.
2. Paredzētās darbības vieta – īpašums “Jaunjurģeļi”, Smārdes pagasts, Tukuma novads, kadastra Nr.90820120016, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 90820120016 un 90820120069.
3. Ierosinātājs – SIA „DVL”, reģ.nr.40003579272, juridiskā adrese: Vecupes iela 3, Engure, Engures pag., Tukuma nov.
4. Ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – IVN) procedūra piemērota ar Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālas vides pārvaldes 11.10.2021. lēmumu Nr.KU21SI0089.
5. 2023.gada 14.novembrī paredzētās darbības precizētais IVN ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā.

Saite uz dokumentiem: https://failiem.lv/u/knvrxrdm8m

Vairāk

Paziņojums par IVN ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

 1. Paredzētā darbība – smilts un grants ieguve perspektīvajā smilts un smilts-grants atradnē “Jaunjurģeļi”.
 2. Paredzētās darbības vieta – īpašums “Jaunjurģeļi”, Smārdes pagasts, Tukuma novads, kadastra Nr.90820120016, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 90820120016 un 90820120069.
 3. Ierosinātājs – SIA „DVL”, reģ.nr.40003579272, juridiskā adrese: Vecupes iela 3, Engure, Engures pag., Tukuma nov.
 4. Sagatavotājs – SIA “Ģeo Eko Risinājumi”, reģ.nr.40103207530, juridiskā adrese: Ēveles iela 14 k-1 – 2, Rīga, LV-1013
 5. Ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – IVN) procedūra piemērota ar Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālas vides pārvaldes 11.10.2021. lēmumu Nr.KU21SI0089.
 6. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums “Smilts un grants ieguve perspektīvajā smilts un smilts-grants atradnē “Jaunjurģeļi” sagatavots 2023.gada februārī, nododot to sabiedriskajai apspriešanai. Ziņojums aktualizēts pēc sabiedriskās apspriešanas un iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2023.gada 30.martā.
 7. Ziņojuma aktualizētā versija pieejama sagatavotāja tīmekļa vietnē: www.geoeko.lv/aktuali

Paziņojums

Jaunjurģeļi IVN ziņojums 29.03.2023

Pārskats par sabiedrības līdzdalību II 17-04-2023

Vairāk

PAZIŅOJUMS par IVN Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu perspektīvajā smilts un smilts-grants atradnē “Jaunjurģeļi”

 1. Paredzētā darbība – smilts un grants ieguve perspektīvajā smilts un smilts-grants atradnē “Jaunjurģeļi”.
 2. Paredzētās darbības vieta – īpašums “Jaunjurģeļi”, Smārdes pagasts, Tukuma novads, kadastra Nr.90820120016, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 90820120016 un 90820120069.
 3. Ierosinātājs – SIA „DVL”, reģ.nr.40003579272, juridiskā adrese: Vecupes iela 3, Engure, Engures pag., Tukuma nov.
 4. Ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – IVN) procedūra piemērota ar Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālas vides pārvaldes 11.10.2021. lēmumu Nr.KU21SI0089.
 5. Sabiedriskā apspriešana notiks no 2023.gada 24.februāra līdz 28.martam. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē varēs piedalīties:
  • 5.1. klātienē 2023.gada 6.martā plkst.18:00 Smārdes pagasta pārvaldē, Jaunā iela 9, Smārde, Tukuma nov.
  • 5.2. pieslēdzoties attālināti ZOOM platformā 2023.gada 6.martā plkst.18:00. Tiešsaitē varēs uzdot jautājumu rakstveidā, uz kuriem tiks sniegta mutvārdu atbilde. Saite uz sanāksmi pirms sanāksmes tiks publicēta izstrādātājas tīmekļa vietnē https://geoeko.lv/aktuali/ un Tukuma novada tīmekļa vietnē https://www.tukums.lv/lv
 6. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes video prezentācija būs pieejama sākot ar 8.martu tīmekļa vietnē https://geoeko.lv/aktuali/. Līdz 14.martam ikvienai personai ir iespēja uzdot jautājumu par IVN ziņojumu uz e-pastuinfo@geoeko.lv, uz kuru tiks sniegta rakstveida atbilde e-pastā.
 7. Ar IVN ziņojumu elektroniskā veidā var iepazīties https://geoeko.lv/aktuali/ vai izdrukas veidā Smārdes pagasta pārvaldē (Smārdes pagasta pārvaldes vadītājs Kristaps Zaļkalns +371 29407243 kristaps.zalkalns@tukums.lv).
 8. Ikviena persona priekšlikumus par IVN Ziņojumu var iesniegt IVN ziņojuma sagatavotājai SIA “Ģeo Eko Risinājumi” (Ēveles iela 14 k-1 – 2, Rīga, LV-1013, tālr.29167212, e-pasts: info@geoeko.lv; https://geoeko.lv/) vai Vides pārraudzības valsts birojam (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv; www.vpvb.gov.lv) līdz 2023.gada 28.martam.

PAZIŅOJUMS 21.02.2023

PAREDZĒTĀS DARBĪBAS VIETA “JAUNJURĢEĻI”

IVN ZIŅOJUMS “JAUNJURĢEĻI” UN PIELIKUMI

Pieslēgties sabiedriskā apspriešana sanāksmei var ZOOM platformā:

https://us06web.zoom.us/j/81632351461?pwd=cWFRemNnUkpjbDdTWHozSjlFVEVTUT09

Meeting ID: 81632351461

Password: 2WRe1z

PREZENTĀCIJA

IVN ZIŅOJUMA SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS PREZENTĀCIJA (VIDEO)

IVN ZIŅOJUMA SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES PROTOKOLS

Vairāk
Zvanīt