Paziņojums par videokonferenci derīgo izrakteņu atradnē “Folkmaņi” un “Kraujas” sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi

Paziņojums par videokonferenci derīgo izrakteņu atradnē “Folkmaņi” un “Kraujas” sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi

Paredzētās darbības – derīgo izrakteņu ieguve smilts un smilts-grants atradnē “Folkmaņi” un “Kraujas” – kas plānota nekustamā īpašuma “Folkmaņi” (kadastra Nr. 9080 003 0049) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9080 003 0158, Slampes pagastā, Tukuma novadā sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2022.gada 18.jūlijā, gan plkst.17.30, gan plkst. 18:30, atkārtoti sniedzot informāciju par paredzēto darbību.

Saite uz sanāksmi: https://teams.live.com/meet/9460188566871

Programma MS Team pieejama gan interneta pārlūkā (nav nepieciešams lejupielādēt un instalēt savā datorā), gan kā atsevišķa programma. Iegūt programmu var šeit: https://www.microsoft.com/lv-lv/microsoft-teams/download-app

Informējam, ka sanāksmes norise tiks ierakstīta.

PREZENTĀCIJA: skatīt šeit

Vairāk

PAZIŅOJUMS par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu paredzētajai darbībai – “Folkmaņi”

PAZIŅOJUMS

par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu paredzētajai darbībai

1. Paredzētā darbība – derīgo izrakteņu ieguve smilts un smilts-grants atradnē “Folkmaņi” un “Kraujas”.

2. Paredzētās darbības vieta – nekustamā īpašuma “Folkmaņi” (kadastra Nr. 9080 003 0049) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9080 003 0158, Slampes pagastā, Tukuma novadā.

3. Ierosinātājs – SIA „Z AGRO”, reģ.nr.40203261942, juridiskā adrese: “Folkmaņi”, Slampes pag., Tukuma nov.

4. Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra piemērota ar Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes 05.05.2022. lēmumu Nr.AP22SI0038.

5. Paredzētās darbības apraksts – atradnēs “Folkmaņi” un “Kraujas” paredzēts iegūt derīgos izrakteņus smilti un granti. Plānotā atradnes platība ir apmēram 8,682ha. Derīgo materiālu plānots iegūt ar ekskavatoru un frontālo iekrāvēju. Derīgo materiālu paredzēts transportēt ar kravas automašīnām pa pašvaldības autoceļu “Veckaļvas-Aizas-autoceļš Rīga-Ventspils”

6. Sabiedriskā apspriešanas norise: Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskās apspriešana notiek neklātienes formā no  2022.gada 9.jūlija līdz 10.augustam. Papildus informācija par paredzēto darbību būs pieejama sākot ar 9.jūliju tīmekļa vietnē www.geoeko.lv/aktuali un pēc pieprasījuma uz e-pastu: geoekoris@gmail.com.

7. Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti tiešsaistē 2022.gada 18.jūlijā, plkst.17.30. Informācija par tiešsaistes tehnisko nodrošinājumu tiks publicēta tīmekļa vietnē www.geoeko.lv/aktuali un Tukuma novada internetā vietnē līdz sabiedriskās apspiešanas sanāksmei.

8. Kompetentā iestāde – Vides pārraudzības valsts birojs, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv; www.vpvb.gov.lv.

9. Sabiedrība priekšlikums var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā līdz 2022.gada 10.augustam.

10. Informācija par paredzēto darbību pieejama:

– Tukuma novada Komunālajā nodaļā, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā (kontaktpersona – Vides pārvaldības speciālists Ēvalds Rundāns, tālrunis: 25661295, e-pasts: evalds.rundans@tukums.lv);

– SIA „Z AGRO” pilnvarotās personas – SIA „Ģeo Eko Risinājumi”, reģ.nr.40103207530, tīmekļa vietnē – www.geoeko.lv/aktuali.

Paredzētās darbības atrašanās vieta kartē: skatīt šeit

PREZENTĀCIJA: skatīt šeit

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti tiešsaistē 2022.gada 18.jūlijā, gan plkst.17.30, gan plkst. 18:30, atkārtoti sniedzot informāciju par paredzēto darbību.

Vairāk

Paziņojums par videokonferenci smilts-grants un smilts atradnes “Puškini” iecirknī “Vidus Mālnieki”

Paredzētās darbības – smilts-grants un smilts ieguve atradnes “Puškini” iecirknī “Vidus Mālnieki” – kas plānota zemes īpašuma “Vidus Mālnieki” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42460020297 un  zemes īpašuma “Jelinskas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42460020406, Drabešu pagastā, Cēsu novadā sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2022.gada 11.jūlijā, plkst.17.30, izmantojot programmu MS Team.

Saite uz sanāksmi: https://teams.live.com/meet/9464095625194

Programma MS Team pieejama gan interneta pārlūkā (nav nepieciešams lejupielādēt un instalēt savā datorā), gan kā atsevišķa programma. Iegūt programmu var šeit: https://www.microsoft.com/lv-lv/microsoft-teams/download-app

Informējam, ka sanāksmes norise tiks ierakstīta.

Vairāk

PAZIŅOJUMS par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu paredzētajai darbībai – “Vidus Mālnieki”

PAZIŅOJUMS

par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu paredzētajai darbībai

 1. Paredzētā darbība – smilts-grants un smilts ieguve atradnes “Puškini” iecirknī “Vidus Mālnieki”.
 2. Paredzētās darbības vieta – zemes īpašuma “Vidus Mālnieki” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42460020297 un  zemes īpašuma “Jelinskas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42460020406, Drabešu pagastā, Cēsu novadā.
 3. Ierosinātājs – SIA „FONO”, reģ.nr.44103052187, juridiskā adrese: Rīgas iela 47 – 1, Cēsis, Cēsu novads.
 4. Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra piemērota ar Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālas vides pārvaldes 10.06.2021. lēmumu Nr.VI21SI0064.
 5. Paredzētās darbības apraksts – atradnes “Puškini” iecirkņa “Vidus Mālnieki” platība ir apmēram 6,942 ha un īpašuma “Jelinskas” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42460020406 1953.gada izpētes krājumu platība ir apmēram 0,50 ha. Kopā apmēram 6,992ha.
 6.  Derīgo materiālu plānots iegūt ar ekskavatoru un frontālo iekrāvēju. Derīgo materiālu paredzēts transportēt ar kravas automašīnām virzienā uz autoceļu P20 caur esošo atradni “Uplandi”.
 7. Sabiedriskā apspriešanas norise: Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskās apspriešana notiek neklātienes formā no  2022.gada 1.jūlija līdz 1.augustam. Papildus informācija par paredzēto darbību būs pieejama sākot ar 1.jūliju tīmekļa vietnē www.geoeko.lv/aktuali un pēc pieprasījuma uz e-pastu: geoekoris@gmail.com.
 8. Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti tiešsaistē 2022.gada 11.jūlijā, plkst.17.30. Informācija par tiešsaistes tehnisko nodrošinājumu tiks publicēta tīmekļa vietnē www.geoeko.lv/aktuali un Cēsu novada internetā vietnē līdz sabiedriskās apspiešanas sanāksmei.
 9. Kompetentā iestāde – Vides pārraudzības valsts birojs, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv; www.vpvb.gov.lv.
 10. Sabiedrība priekšlikums var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā līdz 2022.gada 1.augustam.
 11. Informācija par paredzēto darbību pieejama:

– Cēsu novada pašvaldības Vides un klimata neitralitātes nodaļā Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101 (kontaktpersona – Inta Ādamsone, t.29478660 e-pasts: inta.adamsone@cesunovads.lv)

– SIA „FONO” pilnvarotās personas – SIA „Ģeo Eko Risinājumi”, reģ.nr.40103207530, tīmekļa vietnē – www.geoeko.lv/aktuali.

Paredzētās darbības atrašanās vieta kartē: skatīt šeit

PREZENTĀCIJA: skatīt šeit

Vairāk

DARBS MĒRNIEKAM

Piedāvājam pilnas slodzes darbu mērniekam ar pieredzi.

Darbs stabilā uzņēmumā. Alga sākot no 7 eur/h uz rokas pēc nodokļu nomaksas.

Atkarībā no pieredzes un kvalifikācijas, varam vienoties arī par lielāku atalgojumu.Mēs esam uzņēmums, kas galvenokārt specializējas ģeoloģiskās un ģeotehniskās izpētes jomās, taču jau vairākus gadus (kopš 2014. gada) darbojamies arī mērniecības jomā.

Mums ir visi mērniecības darbiem nepieciešamie instrumenti, ierīces un iekārtas. Ir darba automašīnas. Ir klienti. Ir darbs. Ir stabilitāte.

No Tevis sagaidām atbilstošu kvalifikāciju, darba pieredzi un pozitīvu attieksmi pret darbu.

Par pārējo vienosimies.

Ja Tev ir interese par šo darbu, tad piezvani vai atsūti ziņu (29167212) vai epastu (info@geoeko.lv).

Vairāk

Paziņojums par videokonferenci atradnes “Jaunjurģeļi” sabiedriskajai apspriešanai

Paredzētās darbības – smilts un grants ieguve perspektīvajā smilts un smilts-grants atradnē “Jaunjurģeļi” (īpašums “Jaunjurģeļi”, Smārdes pagasts, Tukuma novads, kadastra Nr.90820120016, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 90820120016 un 90820120069) sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2021. gada 6. decembrī, plkst. 17:30, izmantojot programmu MS Team.

Saite uz sanāksmi: https://teams.live.com/meet/94406542240700

Programma MS Team pieejama gan interneta pārlūkā (nav nepieciešams lejupielādēt un instalēt savā datorā), gan kā atsevišķa programma. Iegūt programmu var šeit: https://www.microsoft.com/lv-lv/microsoft-teams/download-app

Informējam, ka sanāksmes norise tiks ierakstīta.

Prezentācija Jaunjurģeļi 23.11.2021

Vairāk

PAZIŅOJUMS par sākotnējo apspriešanu paredzētajai darbībai perspektīvajā smilts un smilts-grants atradnē “Jaunjurģeļi”.

1. Paredzētā darbība – smilts un grants ieguve perspektīvajā smilts un smilts-grants atradnē “Jaunjurģeļi”.

2. Paredzētās darbības vieta – īpašums “Jaunjurģeļi”, Smārdes pagasts, Tukuma novads, kadastra Nr.90820120016, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 90820120016 un 90820120069

3. Ierosinātājs – SIA „DVL”, reģ.nr.40003579272, juridiskā adrese: Vecupes iela 3, Engure, Engures pagasts, Tukuma novads

4. Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra piemērota ar Valsts vides dienesta Vides dienesta Kurzemes reģionālas vides pārvaldes 11.10.2021. lēmumu Nr.KU21SI0089

5. Paredzētās darbības apraksts – atradnes platība ir apmēram 11,96 ha. Derīgo materiālu plānots iegūt ar ekskavatoru un frontālo iekrāvēju. Derīgo materiālu paredzēts transportēt ar kravas automašīnām pa atradnes austrumu daļā esošo pašvaldības autoceļu.

6. Sabiedriskā apspriešanas norise: Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskās apspriešana notiek neklātienes formā no 23.novembra līdz 14.decembrim. Video prezentācija par paredzēto darbību būs pieejama sākot ar 24.novembri tīmekļa vietnē www.geoeko.lv/aktuali un pēc pieprasījuma uz e-pastu: geoekoris@gmail.com.

7. Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti tiešsaistē 2021.gada 6.decembrī, plkst.17.30. Informācija par tiešsaistes tehnisko nodrošinājumu tiks publicēta tīmekļa vietnē www.geoeko.lv/aktuali un Tukuma novada internetā vietnē līdz sabiedriskās apspiešanas sanāksmei.

8. Kompetentā iestāde – Vides pārraudzības valsts birojs, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv; www.vpvb.gov.lv.

9. Sabiedrība priekšlikums var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā līdz 2021.gada 14.decembrim.

10. Informācija par paredzēto darbību pieejama:

Tukuma novada Komunālajā nodaļā, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā (kontaktpersona – Vides pārvaldības speciālists Ēvalds Rundāns, tālrunis: 25661295, e-pasts: evalds.rundans@tukums.lv);

Engures pagasta pārvaldē: Jūras iela 85, Engure, Engures pag., Tukuma novadā.

SIA „DVL” pilnvarotās personas – SIA „Ģeo Eko Risinājumi”, reģ.nr.40103207530, tīmekļa vietnē – www.geoeko.lv/aktuali.

Prezentācija Jaunjurģeļi 23.11.2021

Jaunjurģeļi paredzētās darbības vieta

Vairāk

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu atradnei “Lielie Grantnieki”

PAZIŅOJUMS

par sākotnējo apspriešanu paredzētajai darbībai

 1. Paredzētā darbība – smilts – grants ieguve atradnē „Lielie Grantnieki”, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā.
 2. Paredzētās darbības vieta – atradne „Lielie Grantnieki”, īpašums „Lielie Grantnieki”, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, kadastra Nr.64680080044, (zemes vienības kadastra apzīmējums 64680080016).
 3. Ierosinātājs – SIA „BRL”, reģ.nr. 52103047211, juridiskā adrese: Tirgoņu iela 22-7N, Liepāja, LV-3401.
 4. Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra piemērota ar Valsts vides dienesta Liepājas reģionālas vides pārvaldes 2019.gada 28.februāra lēmumu Nr.LI19SI0021.
 5. Paredzētās darbības apraksts – atradnes platība ir apmēram 2,879 ha. Derīgo materiālu plānots iegūt ar ekskavatoru un frontālo iekrāvēju. Derīgo materiālu paredzēts transportēt ar kravas automašīnām pa atradnes rietumu daļā esošo vietējās nozīmes autoceļu.

lielākā ietekme prognozējama uz kaimiņu īpašumiem tiešā atradnes tuvumā un gar derīgā materiāla transportēšanas ceļu.

 • Sākotnējā sanāksme notiks Kazdangas saieta namā Adrese: Pils gatvē 2, Kazdangā, Aizputes novadā 2019.gada 19.novembrī, plkst. 17.00.
 • Kompetentā iestāde – Vides pārraudzības valsts birojs, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv; www.vpvb.gov.lv.
 • Sabiedrība priekšlikums var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā līdz 2019.gada 27.novembrim.
 • Informācija par paredzēto darbību pieejama:

– Aizputes novada Attīstības nodaļā, (kontaktpersona – nodaļas vadītāja: Gunta Butrima, tālrunis 63459150, e-pasts: gunta@aizpute.lv);

– Kazdangas pagasta pārvaldē: Ķiršu gatve 1, Kazdanga, Aizputes novads;

– SIA „BRL” pilnvarotās personas – SIA „Ģeo Eko Risinājumi”, reģ.nr.40103207530, tīmekļa vietnē – https://geoeko.lv/aktuali/

Prezentācija; Protokols 19-11-2019.

Vairāk
Zvanīt