Ģeoloģiskā izpēte – derīgo izrakteņu izpēte

Ja Jūs vēlaties izveidot savu derīgo izrakteņu atradni, Jums ir nepieciešama ģeoloģiskā izpēte.
No purvu, meža vai lauksaimniecības zemes līdz derīgo izrakteņu izstrādes karjeram.
Šādai notikumu attīstībai nepieciešams apjomīgs darbu komplekss – ģeoloģiskā izpēte, ko mēs pārzinām un ar ko nodarbojamies vairāk kā 15 gadus.
Mēs piedāvājam klientam veikt visus nepieciešamos darbus līdz derīgo izrakteņu karjera oficiāla statusa noformēšanai.

 

Darbu programmas sagatavošana

Darbu programma tiek  sagatavota atbilstoši 2012. gada 21. augusta Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumiem Nr. 570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” (ar grozījumiem) un 2011. gada 6. septembra MK noteikumiem Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”.

Darbu programmas sagatavošana nepieciešama, lai  Valsts vides dienestā saņemtu Licenci ģeoloģiskās izpētes veikšanai.

Darbu programmā tiek sniegta vispārīga informācija par izpētes teritorijas atrašanās vietu, ģeomorfoloģisko atrašānās vietu, hidroloģiskajiem apstākļiem, plānotajām izpētes metodēm, prognozēto izpētes punktu skaitu un urbšanas dziļumu.

Darbu programma tiek saskaņota ar klientu – Pasūtītāju un iesniegta Valsts Vides dienestā zemes dzīļu izmantošanas Licences saņemšanai.

Valsts vides dienests šajā Licencē sniedz nosacījumus, kādi ir jāņem vērā veicot ģeoloģisko izpēti konkrētā teritorijā.

Dokumentācijas sagatavošana

Sagatavojam pārējo nepieciešamo dokumentāciju veiksmīgai izpētes un derīgo izrakteņu krājumu aprēķinu veikšanai. Piemēram, nepieciešamības gadījumā pieprasām informāciju no VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC), lai precizētu iepriekš tuvumā veikto vai pārklājušos atradņu koordinātas, pieprasām atzinumu no Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) par aizsargjoslu esamību izpētes teritorijā utt.

Urbšanas darbi

Atkarībā no perspektīvās atradnes teritorijas, prognozēto derīgo izrakteņu iegulas dziļuma un sastāva, kā arī piebraukšanas iespējām veicam darbus ar vītņubšanas vai serdes urbšanas metodēm. Urbšanas darbus varam veikt ar motorizētiem urbšanas instrumentiem STIHL BT130, ar urbšanas agregātu (kāpurķēžu) H20VS vai ar urbšanas agregātu UGB 1VS uz kravas automašīnas GAZ 66 bāzes.

Paraugu noņemšana

Derīgā materiāla paraugu noņemšana notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” (ar grozījumiem).

Laboratorijas pētījumi

No derīgā materiāla slāņkopas noņemtos derīgā izrakteņa paraugi tiek nodoti testēšanai laboratorijā. Laboratorijas analīzes tiek veiktas SIA “Latvijas Ģeotehniskā Laboratorija “Gruntseksperts”” grunts testēšanas laboratorijā  www.latgeolab.lv (visu paraugu granulometriskā sastāva noteikšana tiek veikta atbilstoši LVS EN 933-1:2013 “Smilts celtniecības darbu vajadzībām” prasībām, filtrācijas koeficienta noteikšana sablīvētā stāvoklī atbilstoši LVS CEN ISO/TS 17892-11:2013 un sausas grunts blīvums tiek noteikts atbilstoši LVS EN ISO 17892-2:2015). Laboratorijas analīžu rezultātā noteikts smilts materiāla granulometriskais sastāvs, filtrācijas koeficients sablīvētā stāvoklī un sausas grunts blīvums.

Derīgo izrakteņu izplatības noteikšana un krājumu aprēķins

Derīgo izrakteņu izplatības noteikšana un krājumu aprēķins.

Pēc lauku darbu datu apstrādes un laboratorijas pētījumiem tiek apkopota informācija un tiek veikti kamerālie darbi. Tiek sagatavots ģeoloģiskās izpētes pārskats, kas satur sekojošu informāciju:

 1. Vispārīgās ziņas par atradnes ģeoloģiskās izpētes teritoriju
 2. Izpētes darbu metodika un apjomi
 3. Atradnes ģeoloģiskais raksturojums
 4. Atradnes licences laukuma inženierģeoloģisko apstākļu raksturojums
 5. Derīgā izrakteņa raksturojums
 6. Krājumu aprēķins
 7. Slēdziens

TEKSTA PIELIKUMI

 1. Atradnes licences laukumā esošo urbumu katalogs
 2. Ģeoloģiskās izpētes laukumā esošo robežpunktu un urbumu koordinātas
 3. Atradnes derīgā materiāla krājumu aprēķina kopsavilkuma tabula
 4. Derīgā materiāla paraugu saraksts
 5. Laboratorijas analīžu protokoli
 6. Derīgā materiāla granulometriskais sastāvs
 7. Derīgā izrakteņa granulometriskā sastāva vidējo izsvērumu aprēķins
 8. Zemes dzīļu izmantošanas licence
 9. Zemes robežu plāns un Zemesgrāmatu apliecība
 10. Darbu programma

GRAFISKIE PIELIKUMI

 1. Atradnes ģeoloģiskās izpētes licences laukuma izvietojuma plāns 1:10000
 2. Atradnes krājumu aprēķina plāns 1:500 vai 1:1000
 3. Ģeoloģiskie griezumi
 4. Urbumu apraksti
 5. Sākotnējais topogrāfiskais plāns 1:500

Derīgo izrakteņu izplatības un krājumu aprēķina saskaņošana VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

Uz LVĢMC apstiprnāta derīgo izrakteņu krājuma aprēķina, klients – Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt derīgo izrakteņu atradnes ieguves LIMITU un PASI.

Derīgo izrakteņu ieguves un rekultivācijas projekta izstrāde

Izstrādājam arī derīgo izrakteņu un rekultivācijas projektus, kas ir atsevišķs darbu komplekss pēc krājumu akceptēšanas. Saskaņojot PROJEKTU Valsts vides dienestā, klients var uzsākt derīgo izrakteņu ieguvi savā atradnē.

  Ģeoloģiskā izpēte
  Ģeoloģiskā izpēte
  Karjeru izpēte
  Karjers
  Derīgo izrakteņu atradne
  Zvanīt