1. Paredzētā darbība – smilts un grants ieguve perspektīvajā smilts un smilts-grants atradnē “Jaunjurģeļi”.
  2. Paredzētās darbības vieta – īpašums “Jaunjurģeļi”, Smārdes pagasts, Tukuma novads, kadastra Nr.90820120016, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 90820120016 un 90820120069.
  3. Ierosinātājs – SIA „DVL”, reģ.nr.40003579272, juridiskā adrese: Vecupes iela 3, Engure, Engures pag., Tukuma nov.
  4. Sagatavotājs – SIA “Ģeo Eko Risinājumi”, reģ.nr.40103207530, juridiskā adrese: Ēveles iela 14 k-1 – 2, Rīga, LV-1013
  5. Ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – IVN) procedūra piemērota ar Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālas vides pārvaldes 11.10.2021. lēmumu Nr.KU21SI0089.
  6. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums “Smilts un grants ieguve perspektīvajā smilts un smilts-grants atradnē “Jaunjurģeļi” sagatavots 2023.gada februārī, nododot to sabiedriskajai apspriešanai. Ziņojums aktualizēts pēc sabiedriskās apspriešanas un iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2023.gada 30.martā.
  7. Ziņojuma aktualizētā versija pieejama sagatavotāja tīmekļa vietnē: www.geoeko.lv/aktuali

Paziņojums

Jaunjurģeļi IVN ziņojums 29.03.2023

Pārskats par sabiedrības līdzdalību II 17-04-2023