Vides pārraudzības valsts birojs 2024.gada 23.februārī izdeva atzinumu par SIA “Ģeo Eko Risinājumi” sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA “DVL” paredzētajai darbībai –smilts un grants ieguvei perspektīvajā smilts un smilts – grants atradnē “Jaunjurģeļi”, Smārdes pagastā.