Paziņojums par videokonferenci derīgo izrakteņu atradnē “Folkmaņi” un “Kraujas” sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi

Paredzētās darbības – derīgo izrakteņu ieguve smilts un smilts-grants atradnē “Folkmaņi” un “Kraujas” – kas plānota nekustamā īpašuma “Folkmaņi” (kadastra Nr. 9080 003 0049) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9080 003 0158, Slampes pagastā, Tukuma novadā sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2022.gada 18.jūlijā, gan plkst.17.30, gan plkst. 18:30, atkārtoti sniedzot informāciju par paredzēto darbību.

Saite uz sanāksmi: https://teams.live.com/meet/9460188566871

Programma MS Team pieejama gan interneta pārlūkā (nav nepieciešams lejupielādēt un instalēt savā datorā), gan kā atsevišķa programma. Iegūt programmu var šeit: https://www.microsoft.com/lv-lv/microsoft-teams/download-app

Informējam, ka sanāksmes norise tiks ierakstīta.

PREZENTĀCIJA: skatīt šeit