Paredzētās darbības – smilts un grants ieguve perspektīvajā smilts un smilts-grants atradnē “Jaunjurģeļi” (īpašums “Jaunjurģeļi”, Smārdes pagasts, Tukuma novads, kadastra Nr.90820120016, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 90820120016 un 90820120069) sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2021. gada 6. decembrī, plkst. 17:30, izmantojot programmu MS Team.

Saite uz sanāksmi: https://teams.live.com/meet/94406542240700

Programma MS Team pieejama gan interneta pārlūkā (nav nepieciešams lejupielādēt un instalēt savā datorā), gan kā atsevišķa programma. Iegūt programmu var šeit: https://www.microsoft.com/lv-lv/microsoft-teams/download-app

Informējam, ka sanāksmes norise tiks ierakstīta.

Prezentācija Jaunjurģeļi 23.11.2021