PAZIŅOJUMS

par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu paredzētajai darbībai

 1. Paredzētā darbība – smilts-grants un smilts ieguve atradnes “Puškini” iecirknī “Vidus Mālnieki”.
 2. Paredzētās darbības vieta – zemes īpašuma “Vidus Mālnieki” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42460020297 un  zemes īpašuma “Jelinskas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42460020406, Drabešu pagastā, Cēsu novadā.
 3. Ierosinātājs – SIA „FONO”, reģ.nr.44103052187, juridiskā adrese: Rīgas iela 47 – 1, Cēsis, Cēsu novads.
 4. Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra piemērota ar Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālas vides pārvaldes 10.06.2021. lēmumu Nr.VI21SI0064.
 5. Paredzētās darbības apraksts – atradnes “Puškini” iecirkņa “Vidus Mālnieki” platība ir apmēram 6,942 ha un īpašuma “Jelinskas” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42460020406 1953.gada izpētes krājumu platība ir apmēram 0,50 ha. Kopā apmēram 6,992ha.
 6.  Derīgo materiālu plānots iegūt ar ekskavatoru un frontālo iekrāvēju. Derīgo materiālu paredzēts transportēt ar kravas automašīnām virzienā uz autoceļu P20 caur esošo atradni “Uplandi”.
 7. Sabiedriskā apspriešanas norise: Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskās apspriešana notiek neklātienes formā no  2022.gada 1.jūlija līdz 1.augustam. Papildus informācija par paredzēto darbību būs pieejama sākot ar 1.jūliju tīmekļa vietnē www.geoeko.lv/aktuali un pēc pieprasījuma uz e-pastu: geoekoris@gmail.com.
 8. Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti tiešsaistē 2022.gada 11.jūlijā, plkst.17.30. Informācija par tiešsaistes tehnisko nodrošinājumu tiks publicēta tīmekļa vietnē www.geoeko.lv/aktuali un Cēsu novada internetā vietnē līdz sabiedriskās apspiešanas sanāksmei.
 9. Kompetentā iestāde – Vides pārraudzības valsts birojs, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv; www.vpvb.gov.lv.
 10. Sabiedrība priekšlikums var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā līdz 2022.gada 1.augustam.
 11. Informācija par paredzēto darbību pieejama:

– Cēsu novada pašvaldības Vides un klimata neitralitātes nodaļā Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101 (kontaktpersona – Inta Ādamsone, t.29478660 e-pasts: inta.adamsone@cesunovads.lv)

– SIA „FONO” pilnvarotās personas – SIA „Ģeo Eko Risinājumi”, reģ.nr.40103207530, tīmekļa vietnē – www.geoeko.lv/aktuali.

Paredzētās darbības atrašanās vieta kartē: skatīt šeit

PREZENTĀCIJA: skatīt šeit