PAZIŅOJUMS

par sākotnējo apspriešanu paredzētajai darbībai

  1. Paredzētā darbība – smilts – grants ieguve atradnē „Lielie Grantnieki”, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā.
  2. Paredzētās darbības vieta – atradne „Lielie Grantnieki”, īpašums „Lielie Grantnieki”, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, kadastra Nr.64680080044, (zemes vienības kadastra apzīmējums 64680080016).
  3. Ierosinātājs – SIA „BRL”, reģ.nr. 52103047211, juridiskā adrese: Tirgoņu iela 22-7N, Liepāja, LV-3401.
  4. Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra piemērota ar Valsts vides dienesta Liepājas reģionālas vides pārvaldes 2019.gada 28.februāra lēmumu Nr.LI19SI0021.
  5. Paredzētās darbības apraksts – atradnes platība ir apmēram 2,879 ha. Derīgo materiālu plānots iegūt ar ekskavatoru un frontālo iekrāvēju. Derīgo materiālu paredzēts transportēt ar kravas automašīnām pa atradnes rietumu daļā esošo vietējās nozīmes autoceļu.

lielākā ietekme prognozējama uz kaimiņu īpašumiem tiešā atradnes tuvumā un gar derīgā materiāla transportēšanas ceļu.

  • Sākotnējā sanāksme notiks Kazdangas saieta namā Adrese: Pils gatvē 2, Kazdangā, Aizputes novadā 2019.gada 19.novembrī, plkst. 17.00.
  • Kompetentā iestāde – Vides pārraudzības valsts birojs, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv; www.vpvb.gov.lv.
  • Sabiedrība priekšlikums var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā līdz 2019.gada 27.novembrim.
  • Informācija par paredzēto darbību pieejama:

– Aizputes novada Attīstības nodaļā, (kontaktpersona – nodaļas vadītāja: Gunta Butrima, tālrunis 63459150, e-pasts: gunta@aizpute.lv);

– Kazdangas pagasta pārvaldē: Ķiršu gatve 1, Kazdanga, Aizputes novads;

– SIA „BRL” pilnvarotās personas – SIA „Ģeo Eko Risinājumi”, reģ.nr.40103207530, tīmekļa vietnē – https://geoeko.lv/aktuali/

Prezentācija; Protokols 19-11-2019.