1. Paredzētā darbība – smilts un grants ieguve perspektīvajā smilts un smilts-grants atradnē “Jaunjurģeļi”.

2. Paredzētās darbības vieta – īpašums “Jaunjurģeļi”, Smārdes pagasts, Tukuma novads, kadastra Nr.90820120016, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 90820120016 un 90820120069

3. Ierosinātājs – SIA „DVL”, reģ.nr.40003579272, juridiskā adrese: Vecupes iela 3, Engure, Engures pagasts, Tukuma novads

4. Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra piemērota ar Valsts vides dienesta Vides dienesta Kurzemes reģionālas vides pārvaldes 11.10.2021. lēmumu Nr.KU21SI0089

5. Paredzētās darbības apraksts – atradnes platība ir apmēram 11,96 ha. Derīgo materiālu plānots iegūt ar ekskavatoru un frontālo iekrāvēju. Derīgo materiālu paredzēts transportēt ar kravas automašīnām pa atradnes austrumu daļā esošo pašvaldības autoceļu.

6. Sabiedriskā apspriešanas norise: Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskās apspriešana notiek neklātienes formā no 23.novembra līdz 14.decembrim. Video prezentācija par paredzēto darbību būs pieejama sākot ar 24.novembri tīmekļa vietnē www.geoeko.lv/aktuali un pēc pieprasījuma uz e-pastu: geoekoris@gmail.com.

7. Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti tiešsaistē 2021.gada 6.decembrī, plkst.17.30. Informācija par tiešsaistes tehnisko nodrošinājumu tiks publicēta tīmekļa vietnē www.geoeko.lv/aktuali un Tukuma novada internetā vietnē līdz sabiedriskās apspiešanas sanāksmei.

8. Kompetentā iestāde – Vides pārraudzības valsts birojs, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv; www.vpvb.gov.lv.

9. Sabiedrība priekšlikums var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā līdz 2021.gada 14.decembrim.

10. Informācija par paredzēto darbību pieejama:

Tukuma novada Komunālajā nodaļā, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā (kontaktpersona – Vides pārvaldības speciālists Ēvalds Rundāns, tālrunis: 25661295, e-pasts: evalds.rundans@tukums.lv);

Engures pagasta pārvaldē: Jūras iela 85, Engure, Engures pag., Tukuma novadā.

SIA „DVL” pilnvarotās personas – SIA „Ģeo Eko Risinājumi”, reģ.nr.40103207530, tīmekļa vietnē – www.geoeko.lv/aktuali.

Prezentācija Jaunjurģeļi 23.11.2021

Jaunjurģeļi paredzētās darbības vieta