1. Paredzētā darbība – smilts un grants ieguve perspektīvajā smilts un smilts-grants atradnē “Jaunjurģeļi”.
2. Paredzētās darbības vieta – īpašums “Jaunjurģeļi”, Smārdes pagasts, Tukuma novads, kadastra Nr.90820120016, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 90820120016 un 90820120069.
3. Ierosinātājs – SIA „DVL”, reģ.nr.40003579272, juridiskā adrese: Vecupes iela 3, Engure, Engures pag., Tukuma nov.
4. Ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – IVN) procedūra piemērota ar Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālas vides pārvaldes 11.10.2021. lēmumu Nr.KU21SI0089.
5. 2023.gada 14.novembrī paredzētās darbības precizētais IVN ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā.

Saite uz dokumentiem: https://failiem.lv/u/knvrxrdm8m