Vides pārraudzības valsts birojs 2019.gada 27.februārī izdeva atzinumu par SIA “Ģeo Eko Risinājumi” sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA “Apse KL” plānotai darbībai – smilts-grants un smilts ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Blomi” Inčukalna novada Inčukalna pagastā.

Atzinums pieejams Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vientē:
http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=3&id=3096