SĀKOTNĒJĀS SABIEDRRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.1

par paredzēto darbību – smilts – grants un smilts ieguve nekustamajā īpašumā „Blomi” (kadastra nr.80640010061; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80640010061), Inčukalna pagasts, Inčukalna novads

Sanāksmes protokols_20042017

Sanāksmes audio ieraksts

Pielikums_dalībnieki