PAZIŅOJUMS

par sabiedrības iespēju iepazīties ar ziņojumu un ar to saistītajiem dokumentiem,
iesniegt rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus un piedalīties sabiedriskajā

apspriešanā

1. Paredzētās darbības nosaukums un vieta Smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradne „Blomi" nekustamajā īpašumā „Blomi”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā.
2. Paredzētās darbības ierosinātāja SIA “Apse KL”, reģ.nr.40003443931 juridiskā adrese: Ieriķu iela 67A, Rīga, LV-1084 tālrunis: +371 29113030, e-pasts: apsekl.sia@gmail.com.
3. Lēmuma par IVN piemērošanu datums, Ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums Ietekmes uz vidi novērtējums piemērots ar Vides pārraudzības valsts biroja 2017.gada 13.marta lēmumu Nr.37 un 2016.gada 17.novembra lēmumu Nr.295 Ziņojuma nosaukums: „Smilts-grants un smilts ieguve nekustamajā īpašumā „Blomi” Inčukalna novadā”. Ziņojums sagatavots 2018.gada 1.augustā.
4. Ziņojuma sagatavotāja SIA „Ģeo Eko Risinājumi”, reģ.nr.40103207530, juridiskā adrese: Ēveles ielā 14-2, Rīgā, LV-1013, tālrunis: +371 29167212; e-pasts: geoekoris@gmail.com.
5. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un vieta Sanāksme notiks 2018.gada 23.augustā, plkst.18:00, Vangažu pārvaldes, Ceremoniju zālē, Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā.
6. Laiks un vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu un citiem sagatavotajiem dokumentiem

– Inčukalna novada Būvvaldē (kontaktpersona – teritorijas plānotāja Rasa Ziediņa,
tālr.62007232, epasts: rasa.ziediņa@incukalns.lv);
– Vangažu pārvaldē Meža ielā 1, Vangažos;
– SIA “Ģeo Eko Risinājumi” tīmekļa vietnē www.geoekorisinajumi.lv.
7. Termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt ierosinātājam un birojam rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus
30 dienu laikā no paziņojuma par sagatavoto ziņojumu publicēšanas pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā ikvienai personai ir tiesības nosūtīt ierosinātājam un Vides pārraudzības valsts birojam rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par ziņojumu.
8. Vides pārraudzības valsts biroja adrese, tālruņa numurs un tīmekļa vietnes adrese Vides pārraudzības valsts birojs adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne www.vpvb.gov.lv.

Ziņojums un pielikumi: https://drive.google.com/open?id=1JUSYkfSiOEemX_lGVYoBC-IXeYl0uuiz