IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS PAR SMILTS – GRANTS UN SMILTS ATRADNES „NĪTAVA” IERĪKOŠANU, IZSTRĀDI UN REKULTIVĀCIJU DEGOLES PAGASTĀ, TUKUMA NOVADĀ.

Ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas