“Paredzētās darbības – smilts-grants un smilts ieguve nekustamajā īpašumā „Blomi” (kadastra nr.80640010061; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80640010061), Inčukalna pagasts, Inčukalna novads – ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 2018.gada 23.augusta sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols”