PAZIŅOJUMS
par paredzētās darbības – Smilts – grants un smilts atradnes „Nītava” ierīkošana, izstrāde un rekultivācija 24,8 ha platībā Tukuma novada, Degoles pagastā nekustamā īpašumā „Nītava” (zemes kadastra nr.90460050081) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr.90460030067 un nekustamajā īpašumā „Jaunbeitņi” (kadastra nr.90460020005), Degoles pagastā, Tukuma novadā – ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā
1. Paredzētās darbības nosaukums un vieta
Smilts – grants un smilts atradnes „Nītava” ierīkošana, izstrāde un rekultivācija 24,8 ha platībā Tukuma novada, Degoles pagastā nekustamā īpašumā „Nītava” (zemes kadastra nr.90460050081) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr.90460030067 un nekustamajā īpašumā „Jaunbeitņi” (kadastra nr.90460020005), Degoles pagastā, Tukuma novadā.
2. Paredzētās darbības ierosinātājs
SIA „CEMEX Materiāli” (iepriekš – SIA „Rudus”), reģ.nr.50003247581, tālrunis: +371 67033400.
3. Lēmuma par IVN piemērošanu datums, Ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums 
IVN procedūra piemērota ar Vides pārraudzības valsts biroja 2014.gada 30.jūlija lēmumu.
Ziņojuma nosaukums: „Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums par smilts – grants un smilts atradnes „Nītava” ierīkošanu, izstrādi un rekultivāciju Degoles pagastā, Tukuma novadā”
Ziņojums sagatavots: 2015.gada 5.septembrī. Ziņojuma aktuālā versija sagatavota 2016.gada 17.maijā.
4. Ziņojuma sagatavotājs
SIA „Ģeo Eko Risinājumi”, reģ.nr. 40103207530, juridiskā adrese: Ēveles ielā 14-2, Rīgā, LV-1013, tālrunis: +371 29167212; e-pasts: geoekoris@gmail.com.
5. Laiks un vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu un citiem sagatavotajiem dokumentiem
– Tukuma novada domē Talsu iela 4, Tukums, LV-3101, tālrunis: 63107218
– SIA “Ģeo Eko Risinājumi” tīmekļa vietnē www.geoeko.lv
6. Termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt ierosinātājam un birojam rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus
Sabiedrība var iesniegt ierosinātājam un birojam rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus visā IVN procesa laikā.
7. Vides pārraudzības valsts biroja adrese, tālruņa numurs un tīmekļa vietnes adrese
Vides pārraudzības valsts birojs adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne www.vpvb.gov.lv.

IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS PAR SMILTS – GRANTS UN SMILTS ATRADNES „NĪTAVA” IERĪKOŠANU, IZSTRĀDI UN REKULTIVĀCIJU DEGOLES PAGASTĀ, TUKUMA NOVADĀ.

Read More